Speta publicata la data 27.07.2011

Referitor la: Codul fiscal

Domeniu:

6 Taxa pe valoarea adaugata

Subdomeniu:

02 Operatiuni impozabile

Articol:


Scurta descriere:

operatiuni taxabile - vanzare certificate emisii de gaze

Intrebare

Reprezinta operatiuni taxabile din punct de vedere al TVA, comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera catre o persoana impozabila (din alt stat membru al Uniunii Europene, din afara Uniunii Europene sau din Romania)?


Raspuns

Potrivit noilor modificari aduse regimului TVA aferent certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera efectuat cu plata de catre o persoana impozabila, care acţionează ca atare, reprezinta o prestare de servicii, pentru care locul prestarii este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are sediul activităţii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primeşte serviciile. În absenţa unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă care primeşte aceste servicii îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.
De asemenea, locul prestarii poate fi locul unde beneficiarul este stabilit sau îşi are domiciliul stabil/reşedinţa obişnuită, dacă respectivul beneficiar este o persoană neimpozabilă care este stabilită sau îşi are domiciliul stabil/reşedinţa obişnuită în afara Comunităţii.
Astfel, vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera catre o persoana impozabila din alt stat membru al Uniunii Europene, reprezinta o prestare de servicii neimpozabile in Romania. Intr-o astfel de situatie, comerciantul din Romania va emite facturi fara TVA pentru comercializarea certificatelor de emisie de gaze gaze cu efect de sera (CO2).
Totodata, precizam ca, aceste vanzari trebuie raportate in declaratia recapitulativa in conformitate cu prevederile Ordinul Presedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390VIES) -Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare.

Cu privire la vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera catre o persoana impozabila din afara Uniunii Europene, tratamentul este similar din punct de vedere al TVA cu cel specificat mai sus. Singura diferenta consta in faptul ca aceste vanzari nu se declara in declaratia recapitulativa (390VIES).

In situatia in care vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera se realizeaza catre o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania, operatiunea este impozabila in Romania si nu sunt incidente scutirile de TVA .
Totodata, de la 01 ianuarie 2011, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă, reprezinta operatiune pentru care se aplica taxarea inversa.
Pe facturile emise, furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectată aferentă, iar beneficiarii vor determina taxa aferentă, care se va evidenţia în decontul de taxa, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă. Astfel, beneficiarii au drept de deducere a taxei potrivit limitelor si conditiilor de deducere. Pentru aplicarea acestor prevederi sunt responsabili atât furnizorii, cât şi beneficiarii.


Baza legala


Legea nr 571 / 2003 articolul art. 126 alin.(1), art.133 alin.(2) si alin (5) lit. e), art.141, art. 145-1471, art.1562 , art,1564
Hotararea guvernului nr 44 / 2004 articolul Cap. VI pct 13 alin.(16)
Ordinul preşedintelui ANAF nr 76 / 2010 articolul 390 VIES